За нас

ПОЛИТИКА

ПО КАЧЕСТВОТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
на „МЕТАРЕМ” ЕАД гр. Павликени

   Цели за непрекъснато подобряване на дейността на дружеството:

  • ПОСТИГАНЕ РАВНИЩЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, КОЕТО ДА УДОВЛЕТВОРЯВА В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ, НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ, И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ СТРАНИ.
  • ПОСТИГАНЕ 0,5 % ГОДИШЕН РЪСТ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ.
  • ЕЖЕГОДНО НАМАЛЯВАНЕ С 0,5 % РАЗХОДИТЕ ЗА СЕРВИЗНО (ГАРАНЦИОННО) ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ.

 

   Реализирането на тези цели смятаме да постигнем чрез:

  • Осигуряване приоритет на качеството във всички организационни звена на фирмата и поставяне на качеството на произвежданите продукти, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в основата на нашата дейност;

  • Удовлетворяване на изискванията и непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система;

  • Намаляване и предотвратяване на инцидентите и професионалните заболявания;

  • Непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;

  • Съответствие с приложимите правни и др. изисквания, които дружеството е приело да изпълнява, отнасящи се до качеството, аспектите на околната му среда и здравословните и безопасни условия на труд;

  • Периодично анализиране и оценяване на резултатите от усилията за подобряване на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда и извършване на системен контрол за изпълнението на целите във всички организационни звена.

   Ние смятаме, че най-надеждният начин за непрекъснато подобряване на управленската дейност е поддържането на Интегрирана система за управление изградена на основата на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

   Във връзка с функционирането и подобряването на системата, Изп. Директор е делегирал права за постигане на целите по качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Той очаква и изисква от всички служители и работници лично участие за постигането на тези цели. Всеки служител и работник е отговорен за изпълнението на своите задължения.

   Политиката по качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, целите, наръчникът и документираните процедури са задължителни за всички служители и работници от дружеството.

   Като ръководител на „МЕТАРЕМ” ЕАД,

 

ДЕКЛАРИРАМ

   Личното си участие и отговорност за осигуряване необходимите ресурси за изпълнение на обявената политика по качество, опазване на околната среда, подобряване, участие и консултация с работниците за здравословни и безопасни условия на труд и за постигане на целите, гарантиращи непрекъснато подобряване и просперитет.

 

 

25.02.2020 г.

Изп. Директор на „МЕТАРЕМ” ЕАД

инж. Иванчо Иванов

©2022 МЕТАРЕМ ЕАД. Всички права запазени!